กันสาด พัทยา

Posted on: พฤษภาคม 22, 2018, by :

ในที่ดิน 1 แปลงจะมีหน่วยราชการใดมาเกี่ยวข้องบ้าง

◌ กรมที่ดินหรือที่ทาการเขตหลักการและเหตุผลในปัจจุบันได้มีการเดินทางไกลๆด้วยรถจักรยานยนต์กันมากและมีการเกิดอุบัติเหตุเพื่อสอบถามโฉนด, ขนาดที่แท้จริงของที่ดินและเจ้าของที่ดินเดิม

◌ กันบ่อยครั้งดังนั้นในสาขาเครื่องกลและสาขาเครื่องมือกลจึงมีแนวคิดที่จะสร้างพ่วงลากรถจักรยานยนต์เพื่อในการเดินทางและการเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือกรมโยธาธิการ เพื่อสอบถามเขตห้ามก่อสร้าง, ZONE พักอาศัย, การตัดถนน

การทางพิเศษ เพื่อสอบถามแนวห้ามเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณ. เพื่อสร้างพ่วงลากรถจักรยานยนต์  คัน เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีความแข็งแรงในการใช้งานและรับน้าหนักได้ถึง 500กิโลกรัม สามารถขนย้ายสิ่งของและวัสดุได้มากใช้กับงานหนักได้ดีและมีความปลอดภัยในกานทางาน ก่อสร้างจากแนวของทางด่วน

กรมทางหลวง เพื่อให้ผู้เรียนได้นาความรู้มาปรับใช้ในกานปฏิบัติงานจริงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พ่วงลากรถจักรยานยนต์ 1 คัน พ่วงลากรถจักรยานยนต์เพื่อในการเดินทางและการเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ. ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และนาความรู้ไปใช้ได้จริงเพื่อสอบถามแนวห้ามก่อสร้างจากแนวถนน

หลวงหรือเรื่องการตัดถนน

◌ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อสอบถามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงขนานผ่าน

◌ กรมการบินพาณิชย์ เพื่อสอบถามสิ่งก่อสร้างไปบังคลื่นวิทยุ (ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูงที่เกิน 15เมตรขึ้นไป)