กันสาด พัทยา

Posted on: มิถุนายน 16, 2018, by :

ระดับหัวเสาเข็มต้องเท่ากัน

รายงานวิศวกรทราบทันที ในกรณีเข็มตอกไม่ลง เข็มหัก หรือ ต่ำ ผิดปกติ การตอกเข็มที่มีอาคารข้างเคียง ควรตอกจากอาคารข้างเคียงออกไปหาที่ว่าง หาวิธีป้องกัน ผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โดยอาจเลือกวิธีต่าง ๆ กันตามความเหมาะสม ในแต่ละแปลงให้ทำแถวโดยวิธีจับฉลากจากแถวแรกก่อนเมื่อได้แถวใดก็ให้แถวนั้นเป็นแถวตรวจวัดแถวที่หรับแถวตรวจวัดแถวต่อๆไปให้ถัดจากแถวแรกทุกๆ แถวจนหมดแถวปลูกของสวนป่า

การตรวจวัดในแถวปลูกที่

  • โดยวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัย เช่น การใช้ การใช้วิธีขุดคูรอบ บันทึกเสาเข็มที่ตอกไปแล้ว โดยการใช้สีระบาย ลงไปที่ผังเสาเข็มเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการสับสนการตอกเข็มใกล้อาคารข้างเคียง ก่อนตอกควรตรวจสอบอาคารข้างเคียงว่า มีรอยแตกร้าวอยู่เดิมหรือไม่ หากมีควรบันทึกรูปถ่ายแล้วให้เจ้าของอาคารรับรองไว้ว่าเป็น
  • รอยร้าวที่เกิดอยู่เดิมแล้วการตรวจสอบเสาเข็มเจาะบุกรุกทำลายสวนป่าหรือเกิดความเสียหายโดยสาเหตุอื่นและบำรุงสวนป่าโดยทำการตัดสางขยายระยะและเสียหายให้แก่กรมคิดตามจำนวนเงินงบประมาณที่กรมได้ใช้ดำเนินการและให้องค์การ

อุตสาหกรรมปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ทำลายโดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรม เองการใช้ประโยชน์ อลูมิเนียม ชลบุรี ในสวนป่าที่รับมอบ ที่องค์การอุตสาหกรรมได้รับมอบไว้การทำ อลูมิเนียม ชลบุรี ออกในกรณีต่างๆให้ดำเนินการดังนี้การตัดสางขยายระยะให้องค์การอุตสาหกรรมทำการสำรวจข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างของพื้นที่ กำหนดดังกล่าวให้ตรวจวัดทุกต้นตลอดแถวนั้นสำหรับการตัดสางขยายระยะให้ใช้วิธีการตัดสางขยายระยะ